Lights

Proaktivt och reaktivt arbete

YOBANY hjälper er att minska risken för allvarliga och kostsamma incidenter genom att bland annat;

⦁ öka säkerhetsmedvetandet i organisationen

⦁ analysera skyddsvärden, hot och sårbarheter

⦁ utreda incidenter

⦁ säkra rekryteringsprocessen

Säkerhet genom utbildning

Många arbetsplatser har ”god säkerhet” med framtagna regler och rutiner som ska följas för att skydda det skyddsvärda. Men om medarbetarna inte vet vad som är skyddsvärt och tycker att reglerna och rutinerna mest är jobbiga och onödiga – ja, då dröjer det inte länge innan man har en kultur där säkerhet bara är något man försöker kringgå. Det har ju aldrig hänt något tidigare, så varför måste vi krångla till det?

En stabil säkerhetskultur uppnås först när man förstår varför. Utbildade medarbetare som är medvetna om skyddsvärden, hotbild och sårbarheter har större förståelse för varför säkerhetsrutiner finns på plats och tenderar i mindre utsträckning försöka kringgå dem. En säkerhetsmedveten organisation klarar i större utsträckning att förhindra allvarliga informationsläckage, produktionsbortfall eller stora ekonomiska förluster.

Industrispionage

Allvarliga informationsförluster riskerar att leda till stora ekonomiska förluster – och i förlängningen ett skadat varumärke.

En förutsättning för att kunna upptäcka och avvärja spionage är att förstå att det förekommer och hur det ser ut. YOBANY erbjuder kundanpassad utbildning med fokus på metoder och aktörer.

Informationsinhämtning, eller spionage, bedrivs idag av många aktörer, med olika metoder och flera syften. Kriminella stjäl information för att sälja den vidare eller ”kidnappar” den till dess att ägaren betalat en lösensumma för att återfå accessen. Företag gör det för att vinna en affär eller en hel marknad, alternativt för att man själv inte har resurser, tid eller kompetens att utveckla samma produkt som konkurrenten. Statliga underrättelsetjänster gör det av många olika skäl. Naturligtvis för att inhämta politisk eller militär information, men också för att skapa konkurrensfördelar genom att bedriva industrispionage.

Hur man gör för att komma åt informationen beror på vilka resurser och vilken kapacitet man har, men såväl cyberattacker som rekrytering av insider är metoder som används. Och flera fall av internationella avlyssningsskandaler som riktat sig mot såväl kändisar som fotbollsklubbar visar att alla branscher kan drabbas det tyvärr bara är fantasin som sätter gränser.

Social engineering

Säkerhetslösningar som lås och larm, brandväggar och virusskydd i all ära, men de är inte till stor nytta om någon på insidan öppnar dörren för angriparen.

Social engineering handlar om att manipulera människor genom att utnyttja deras svagheter och används för att komma åt information som obehöriga inte ska kunna få access till. Hackers använder det för att komma över lösenord eller ta reda på vilka säkerhetslösningar som finns i IT-systemen för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför en IT-attack. Kriminella använder det för att förmå medarbetare att lämna ut bankuppgifter eller till och med föra över pengar till andra konton. Det fungerar eftersom vi tenderar att tro på det folk säger till oss.

YOBANY:s utbildning om social engineering vänder sig till hela organisationen eftersom vem som helst kan drabbas, men prioriterade grupper är IT-administratörer, helpdesk, assistenter och receptionspersonal.

Business and professional women

Risken att råka ut för sexuella trakasserier, ofredanden eller våldtäkt när man utför sitt arbete borde vara noll, men så ser verkligheten tyvärr inte ut. Förövaren kan vara en kollega eller chef, men också en kund eller samarbetspartner. Något som gör att man kanske undviker att anmäla för att inte äventyra sin karriär eller för att man oroar sig över att inte bli trodd.
“Risken är störst för starka och konkurrenskraftiga kvinnor” (Anneli Häyrén Wennerstål, genus- och organisationsforskare)

Utbildningen Business and Professional Women vänder sig till kvinnor i arbetslivet. Det är inte en kurs i fysiskt självförsvar, snarare mentalt och den visar på de verktyg som faktiskt finns för att hantera hotfulla eller svåra situationer - i tjänsten eller för den delen privat. Utbildningen inkluderar även delar ur Street Smart.

Vilka situationer som skulle kunna innebär en högre risk beror naturligtvis på vilken typ av yrke man har och vilka miljöer och kulturer man rör sig i. Men oavsett om något inträffar på kontoret, en konferens eller tjänsteresan utomlands ökar möjligheten att hantera situationen om man är förberedd. Riskerna kan ofta undvikas eller åtminstone minskas!


Street smart

Att vara Street smart innebär att man har sunt förnuft och vet hur man hanterar besvärliga situationer, att man har förmågan att ta väl avvägda risker eller i bästa fall kan undvika dem helt.

De flesta av oss hamnar någon gång i en otrygg situation och det är inte alltid man får någon förvarning. Och får man någon form av förvarning är det inte säkert att man uppfattar den – eftersom man inte lärt sig att läsa av beteenden och händelser.

Man har betydligt lättare att klara sig om man har tänkt igenom hur man ska agera i ett trängt läge.

Säkra HR-processen

HR-avdelningen ansvarar för, eller är delaktig i, många steg under medarbetarens anställning. Från rekryteringsprocess till avveckling. Att det är viktigt att veta vem man får in i organisationen är de flesta arbetsgivare medvetna om. Men en bakgrundskontroll säger inte allt och vi människor tenderar också att förändras med åren. Saker inträffar i våra liv som gör oss sårbara och mottagliga för påverkan. Missbruk, skilsmässa eller sjukdom kan förändra våra prioriteringar och besvikelse över en utebliven befordran vår lojalitet.

Missnöjda medarbetare, misstankar om oegentligheter, stalkers som påverkar anställda eller till och med finns i den egna organisationen – listan kan göras lång. De flesta arbetsplatser tvingas någon gång att hantera den här typen av ärenden och det är inte alltid helt enkelt. Interna utredningar kräver inte sällan ett stort antal intervjuer av medarbetare, som ibland önskar vara anonyma. Att tala öppet med en extern intervjuare kan vara enklare än med närmsta chefen eller personaldirektören. Utfallet och möjligheterna till en stabil lösning kan komma att påverkas av metodiken som används. Jag använder mig av evidensbaserade metoder så som SAM, SARA och HCR-20 för att bedöma och hantera risker. YOBANY stödjer HR- och säkerhetsavdelningar med:

• Stalkers – bedömning, rekommendation, bevisbörda, polisanmälan
• Rekrytering – säkerhetsintervju, kontroll av referenser etc
• Personalärenden – intervjuer, bedömning, rekommendation


| Det finns inga tekniska lösningar som inte har sårbarheter och den största sårbarheten är människan |